โครงการ “การทบทวนและสังเคราะห์องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับแบบแผนพฤติกรรมด้านอาหารและโภชนาการของแม่และเด็ก”

โครงการ “การทบทวนและสังเคราะห์องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับแบบแผนพฤติกรรมด้านอาหารและโภชนาการของแม่และเด็ก”

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: ภาณี วงษ์เอก
ที่ปรึกษาโครงการ: เบญจา ยอดดำเนิน-แอตติกจ์

นักวิจัย: กุศล สุนทรธาดา , อนุสรณ์  อุดปล้อง

วัตถุประสงค์:

1. เพื่อบรรยายและอธิบายสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแบบแผนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของแม่และเด็ก (แม่ตั้งครรภ์  แม่ให้นมบุตร เด็กช่วงอายุ 0-5 ปี) 
2. เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแบบแผนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของแม่และเด็กในระดับชาติและในระดับโครงการย่อยจากหน่วยงานต่างๆ ในส่วนกลางและในระดับภูมิภาค
3.เพื่อเป็นข้อเสนอแนะหรือย่อยอดการศึกษาวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแบบแผนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของแม่และเด็กต่อไป
4. เพื่อเลือกพื้นที่ที่จะดำเนินโครงการศึกษาวิจัยต่อไป.

ประโยชน์ของโครงการ

1. ได้องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับแบบแผนพฤติกรรมด้านอาหารและโภชนาการของแม่และเด็กรวมทั้ง Research Gap ที่จะนำไปสู่การสร้างโจทย์ที่เหมาะสมสำหรับการเก็บข้อมูลในชุมชน เพื่อตอบโจทย์การวิจัยของโครงการใหญ่
2. ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสาร
3. เป็น Database ในด้านองค์ความรู้ที่เกี่ยวกัลแบบแผนด้านอาหารและโภชนาการของแม่และเด็ก
4. พัฒนาทักษะในการทบทวนและสังเคราะห์องค์ความรู้ให้กับนักศึกษาในระดับปริญญาโท.
 
ผลผลิตของโครงการ
ผลงาน/บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ ด้านสังคมศาสตร์, ด้านอาหารและโภชนาการ, ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์, ด้าน Human study, ด้าน Field study จำนวน 1 เล่ม.