โครงการ “การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านสังคมเศรษฐกิจ และการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการดำเนินการ โรงไฟฟ้าบางน้อย ปี 2556”

โครงการ “การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านสังคมเศรษฐกิจ และการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการดำเนินการ โรงไฟฟ้าบางน้อย ปี 2556”

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: ธีระพงศ์ สันติภพ


วัตถุประสงค์: