โครงการ “การค้นหาแนวทางที่มีประสิทธิภาพ ในการบูรณาการข้อมูลบัญชีครัวเรือนเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับพื้นที่”

โครงการ “การค้นหาแนวทางที่มีประสิทธิภาพ ในการบูรณาการข้อมูลบัญชีครัวเรือนเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับพื้นที่”

ระยะเวลาดำเนินงาน: กันยายน 2556 – มีนาคม 2558
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ปิยวัฒน์ เกตุวงศา


นักวิจัย: ชุติมา  อยู่สมบูรณ์

วัตถุประสงค์: