โครงการ “การคาดประมาณอาชีพของประชากรในช่วง 10 ปี “

โครงการ “การคาดประมาณอาชีพของประชากรในช่วง 10 ปี “

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: รศรินทร์ เกรย์


นักวิจัย: ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ , อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์, ปราโมทย์ ประสาทกุล, สุรีย์พร พันพึ่ง, จรัมพร โห้ลำยอง, เฉลิมพล แจ่มจันทร์, สวรัย บุณยมานนท์,

วัตถุประสงค์:

วัตถุประสงค์
เพื่อคาดประมาณจำนวนประชากรจำแนกตามอาชีพ กลุ่มอายุ และ เพศ เป็นรายภาค และทั่วประเทศ ในช่วง 10 ปีข้างหน้า ตามภาพรวมของแนวคิด (scenario) ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงดังกล่าว