โครงการแผนที่ความเสี่ยงทางสุขภาพของไทย

โครงการแผนที่ความเสี่ยงทางสุขภาพของไทย

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: Simon Baker


นักวิจัย: เกรียงศักดิ์ โรจนคุรีเสถียร , เสาวภาค สุขสินชัย, สุภรต์ จรัสสิทธิ์

วัตถุประสงค์:

 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความเสี่ยงทางด้านสุขภาพของคนไทย โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานต่างๆ ในรูปของแผนที่ข้อมูล.