โครงการแผนกลยุทธ์การวิจัยสาขาวิจัยสุขภาพเพื่อเสนอต่อสภาวิจัยแห่งชาติ

โครงการแผนกลยุทธ์การวิจัยสาขาวิจัยสุขภาพเพื่อเสนอต่อสภาวิจัยแห่งชาติ

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: เบญจา ยอดดำเนิน-แอตติกจ์


นักวิจัย: อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม, บุปผา ศิริรัศมี , ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา, กาญจนา ตั้งชลทิพย์, รศ.ดร.ศิริพร  ขัมภลิขิต, รศ.ดร.มานพ  คณะโต, จิรกิต  บุญชัยวัฒนา

วัตถุประสงค์: