โครงการแบบสำรวจความสุขด้วยตนเอง

โครงการแบบสำรวจความสุขด้วยตนเอง

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต


นักวิจัย: กาญจนา ตั้งชลทิพย์, พอตา บุนยตีรณะ, วรรณภา อารีย์, เฉลิมพล  สายประเสริฐ

วัตถุประสงค์:

1. เพื่อปรับ SELF-ASSESSMENT ให้เป็นแบบสำรวจตนเอง พร้อมคุ่มือการใช้งานที่ง่าย น่าสนใจและดึงดูดใจให้พนักงานกรอกแบบสำรวจได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะเป็นชุดเครื่องมือฉบับสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้จริง
2. เพื่อนำแบบสำรวจ  SELF-ASSESSMENT ที่ปรับแล้ว นำมาทำเป็น Software เป็นโปรแกรม DBS (เพื่อนำไปพัฒนาเป็น Web-based ต่อไป) เพื่อให้ได้ชุดเครื่องมือที่ใช้ง่าย สะดวกในการกรอกข้อมูล สามารถวิเคราะห์และประมวลผลได้ อีกทั้งยังเก็บเป็นฐานข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงกับชุดเครื่องมืออื่น และพัฒนางานต่อไปได้
3. เพื่อนำแบบสำรวจ  SELF-ASSESSMENT มาพัฒนาเป็นโปรแกรม Interface ("Interface"  คือฟอร์มที่ใช้ติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้ เปิดเพื่ออ่าน พิมพ์ สื่อสารสิ่งต่างๆ บนเว็บไซต์ เพื่อกดและพิมพ์เข้าไปในหลายๆ ส่วนได้ โดยมีการออกแบบให้เป็นรูปภาพ หรือการ์ตูน ประกอบเพื่อให้เข้าใจง่ายและดึงดูดความสนใจของผู้ใช้).