โครงการแนวทางการพักชำระหนี้ที่เหมาะสมต่อการแก้ไขปัญหาหนี้สิน และยากจนของประชาชน

โครงการแนวทางการพักชำระหนี้ที่เหมาะสมต่อการแก้ไขปัญหาหนี้สิน และยากจนของประชาชน

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: โยธิน แสวงดี


นักวิจัย: ธีระพงศ์ สันติภพ , ปิยวัฒน์ เกตุวงศา, ชุติมา  อยู่สมบูรณ์

วัตถุประสงค์:

1. เพื่อค้นหาสาเหตุการเข้าร่วมและไม่เข้าร่วมโครงการพักชำหนี้ปี 2554 ของลูกค้า
2. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของลูกค้าก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ปี 2554
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของลูกค้าหลังจากเข้าร่วมโครงการพักชำหนี้ปี 2554
4. เพื่อประเมินความคุ้มค่าของงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการพักชำหนี้ปี 2554
5. เพื่อปรียบเทียบแนวทางการดำเนินโครงการพักชำระหนี้ปี 2554 กับปี 2544 และปี 2551
6. เพื่อค้นหาแนวทางการพักชำระหนี้ที่เหมาะสมต่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินและความยากจน.

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของโครงการนี้

         1. ได้ทราบสาเหตุของการเข้าร่วมและเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ปี 2554 ของลูกค้า รวมทั้งคุณภาพชีวิตของลูกค้าก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ปี 2554 และ
ความพึงพอใจของลูกค้าหลังจากเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ปี
2554 ความคุ้มค่าของงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการพักชระหนี้ปี 2554 เพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุงโครงการ
พักชำระหนี้ในอนาคต

         2. ได้ข้อมูลคุณภาพชีวิตของเกษตรกรก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และนำไปปรับปรุง     

ผลผลิตของโครงการ

         รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่เป็นแนวทางการบูรณาการระหว่างผลการศึกษาเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพของ "โครงการ แนวทางการพักชำระหนี้ที่เหมาะสมต่อการแก้ไข
ปัญหาหนี้สิน และยากจนของประชาชน
" จำนวน 1 เรื่อง