โครงการเสริมสร้างทุนทางสังคม: บทบาทภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน

โครงการเสริมสร้างทุนทางสังคม: บทบาทภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: กุศล สุนทรธาดา


นักวิจัย: กมลชนก ขำสุวรรณ

วัตถุประสงค์: