โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ: การจัดกิจกรรม  การเรียนรู้สุขภาพแบบมีส่วนร่วม พ.ศ. 2547

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ: การจัดกิจกรรม การเรียนรู้สุขภาพแบบมีส่วนร่วม พ.ศ. 2547

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์


นักวิจัย: วาทินี บุญชะลักษี, ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, อรพินทร์ พิทักษ์มหาเกตุ , น.ส.ระจิตตา  ณ พัทลุง, ปัทมา แย้มเพกา, อรทัย หรูเจริญพรพานิช

วัตถุประสงค์: