โครงการเฝ้าระวังทางประชากรกาญจนบุรี

โครงการเฝ้าระวังทางประชากรกาญจนบุรี

ระยะเวลาดำเนินงาน: มกราคม 2543 – ธันวาคม 2547
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: เบญจา ยอดดำเนิน-แอตติกจ์


นักวิจัย: วรชัย ทองไทย , จรรยา เศรษฐบุตร , ปราโมทย์ ประสาทกุล, สุรีย์พร พันพึ่ง, ยุพิน วรสิริอมร , อารี จำปากลาย, จิรกิต  บุญชัยวัฒนา, สุภาณี ปลื้มเจริญ

วัตถุประสงค์:

http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr/Research/KanchanaburiProject/default.htm