โครงการอบรมและวิจัยเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มสมรรถภาพและศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดกาญจนบุรี”

โครงการอบรมและวิจัยเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มสมรรถภาพและศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดกาญจนบุรี”

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: เบญจา ยอดดำเนิน-แอตติกจ์


นักวิจัย: บุญเลิศ เลียวประไพ, โยธิน แสวงดี, ณัฐชนันท์พร มีสุวรรณ, ปิยวัฒน์ เกตุวงศา,

วัตถุประสงค์: