โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเยาวชนบทนอกระบบโรงเรียน

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเยาวชนบทนอกระบบโรงเรียน

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: สมศักดิ์ นัคลาจารย์


วัตถุประสงค์: