โครงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการป้องกันและดูแลรักษา HIV/AIDS ในเรือนจำ

โครงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการป้องกันและดูแลรักษา HIV/AIDS ในเรือนจำ

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: วาทินี บุญชะลักษี


นักวิจัย: กัญญา อภิพรชัยสกุล, พงษ์ศักดิ์ หมื่นศักดา, สุภรต์ จรัสสิทธิ์

วัตถุประสงค์:

เพื่อผลักดันให้เกิดรูปแบบการป้องกันและดูแลรักษาอย่างครบวงจรในเรือนจำ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านการป้องกันและดูแลรักษา HIV ในกลุ่มผู้ต้องขัง.

1. เพื่อสนับสนุนระบบบริการดูแลรักษาและระบบส่งต่อสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ
2. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ
3. เพื่อสนับสนุนและพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลด้านการดูแลรักษาและกิจกรรมป้องกันโรค
 
ผลผลิตของโครงการ
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เชิงคุณภาพพร้อมข้อเสนอแนะสำหรับโครงการ PR5 1 ฉบับ(ต้นฉบับ 1 เล่ม สำเนา 5 เล่ม) พร้อม File อิเลคโทรนิก (docx, PDF).