โครงการสุขภาพและประสบการณ์ชีวิตผู้หญิง

โครงการสุขภาพและประสบการณ์ชีวิตผู้หญิง

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา


นักวิจัย: กฤตยา อาชวนิจกุล , Wassana Im-em, อุษา  เลิศศรีสันทัด, กุลวีณ์ ศิริรัตน์มงคล, เบญจมาศ รอดภัย

วัตถุประสงค์: