โครงการสำรวจสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และแนวโน้มต่อการยอมรับการพัฒนาชุมชนในเขตหมู่บ้านป้องกันตนเองในเขตอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการสำรวจสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และแนวโน้มต่อการยอมรับการพัฒนาชุมชนในเขตหมู่บ้านป้องกันตนเองในเขตอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: ผศ.ทวีศักดิ์ เศวตเศรนี


นักวิจัย: อ.จักราทิตย์  ธนาคม, ภาณี วงษ์เอก , น.ส.อรเพ็ญ  บุรวิศิษฎ์

วัตถุประสงค์: