โครงการสำรวจสภาพปัญหาและทุกข์ของประชาชนเมื่อใช้บริการสถานบริการสาธารณสุข

โครงการสำรวจสภาพปัญหาและทุกข์ของประชาชนเมื่อใช้บริการสถานบริการสาธารณสุข

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: โยธิน แสวงดี


นักวิจัย: พิมลพรรณ อิศรภักดี

วัตถุประสงค์: