โครงการสำรวจภาวะคุมกำเนิดในประเทศไทย พ.ศ. 2539

โครงการสำรวจภาวะคุมกำเนิดในประเทศไทย พ.ศ. 2539

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์


นักวิจัย: ปราโมทย์ ประสาทกุล, วรชัย ทองไทย , วาทินี บุญชะลักษี, Philip Guest

วัตถุประสงค์: