โครงการสำรวจประสบการณ์ในการผ่าตัดทำหมันของแพทย์จบใหม่

โครงการสำรวจประสบการณ์ในการผ่าตัดทำหมันของแพทย์จบใหม่

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: อรพินทร์ พิทักษ์มหาเกตุ


นักวิจัย: จรรยา เศรษฐบุตร

วัตถุประสงค์: