โครงการสำรวจความรู้ทัศนคติ และการปฏิบัติตนในด้านสุขภาพของผู้อพยพชาวคะยาห์ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โครงการสำรวจความรู้ทัศนคติ และการปฏิบัติตนในด้านสุขภาพของผู้อพยพชาวคะยาห์ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: Wassana Im-em


นักวิจัย: Philip Guest, เสาวภาค สุขสินชัย, ศรีสุมาลย์  ศาสตร์สาระ, จารุณี  ฐอสุวรรณ

วัตถุประสงค์: