โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานคนพิการในเด็กก่อนวัยเรียน และวัยเรียน

โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานคนพิการในเด็กก่อนวัยเรียน และวัยเรียน

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: เบญจา ยอดดำเนิน-แอตติกจ์


นักวิจัย: อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ , วรชัย ทองไทย , พิมลพรรณ อิศรภักดี, สุรีย์พร พันพึ่ง, อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์, สมศักดิ์  นัคลาจารย์

วัตถุประสงค์: