โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมวัณโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการติดต่อโรคและเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในชุมชน (TB รอบ 8)

โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมวัณโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการติดต่อโรคและเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในชุมชน (TB รอบ 8)

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: วาทินี บุญชะลักษี

หัวหน้าโครงการ (ร่วม): อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์
นักวิจัย: เฉลิมพล แจ่มจันทร์, จรัมพร โห้ลำยอง, กัญญา อภิพรชัยสกุล, พงษ์ศักดิ์ หมื่นศักดา, ปัทมา แย้มเพกา

วัตถุประสงค์:

วัตถุประสงค์เฉพาะในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ
1. เพื่อสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติ และ พฤติกรรมในการป้องกันและรักษาวัณโรคในกลุ่มคนไทย และในกลุ่มแรงงานข้ามชาติพม่า  กัมพูชา  และลาว รวมทั้งชนกลุ่มน้อยที่อยู่ ในประเทศไทย 
2. เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของโครงการในรอบปีที่ผ่านมา ในการ
สงเสริมใหเกิดการปฏิบัติ (Advocacy) และการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อ
ให้กลุ่มคนไทยทั่วไป กลุ่มแรงงานข้ามชาติและชนกลุ่มน้อย เกิดความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติตนได้ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกัน และการรักษา
วัณโรค รวมทั้งการอยู่ร่วมในชุมชนและสังคมเดียวกันกับผู้ป่วยเป็นวัณโรค   
3. เพื่อนำผลไปสู่นโยบายในการสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติอย่างเข้มข้นในการควบคุมวัณโรค และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับวัณโรคทั้งในระดับประเทศ จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และชุมชน รวมทั้งเป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับโครงการควบคุมวัณโรคในรอบ 8.