โครงการสำรวจการใช้ยา

โครงการสำรวจการใช้ยา

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: ปราโมทย์ ประสาทกุล


นักวิจัย: บุปผา ศิริรัศมี , พิมลพรรณ อิศรภักดี, ดร.ภักดี  โพธิศิริ

วัตถุประสงค์: