โครงการสำรวจการย้ายถิ่นในประเทศไทย

โครงการสำรวจการย้ายถิ่นในประเทศไทย

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์


นักวิจัย: กฤตยา อาชวนิจกุล , Kerry Richter, Philip Guest

วัตถุประสงค์: