โครงการสำรวจการตั้งครรภ์ การเกิด และทารกแรกเกิดใน 100 หมู่บ้าน จังหวัดกาญจนบุรี; 2546

โครงการสำรวจการตั้งครรภ์ การเกิด และทารกแรกเกิดใน 100 หมู่บ้าน จังหวัดกาญจนบุรี; 2546

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: ภาณี วงษ์เอก


นักวิจัย: รศ.สมศักดิ์  สุทัศน์วรวุฒิ, นพ.สุพัฒน์  จินดารัตน์, อ.ดร.พราม  อินพรม, นางนุชปิยา  ริ้วพิทักษ์, ธีระพงศ์ สันติภพ , Mr.Tom Marshall

วัตถุประสงค์: