โครงการสร้างและแบบแผนทางประชากรที่มีผลต่อพฤติกรรมการปลูกพืชเศรษฐกิจในอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการสร้างและแบบแผนทางประชากรที่มีผลต่อพฤติกรรมการปลูกพืชเศรษฐกิจในอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: โยธิน แสวงดี


วัตถุประสงค์: