โครงการสร้างและจัดการความรู้ด้านเพศวิถี เพศภาวะและสุขภาพทางเพศ (ตามยุทธศาสตร์ 1 ในแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ)

โครงการสร้างและจัดการความรู้ด้านเพศวิถี เพศภาวะและสุขภาพทางเพศ (ตามยุทธศาสตร์ 1 ในแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ)

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: กฤตยา อาชวนิจกุล


นักวิจัย: กุลภา  วจนสาระ

วัตถุประสงค์: