โครงการสร้างสื่อป้องกันโรคเอดส์สำหรับนักท่องเที่ยวสตรีชาวญี่ปุ่น Phase V

โครงการสร้างสื่อป้องกันโรคเอดส์สำหรับนักท่องเที่ยวสตรีชาวญี่ปุ่น Phase V

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: สายฤดี วรกิจโภคาทร


นักวิจัย: Dr.Richard Cash, Dr.Toru Chosa, Dr.Yoshiki Sakurai

วัตถุประสงค์: