โครงการสนับสนุนด้านวิชาการเพื่อการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ.2554

โครงการสนับสนุนด้านวิชาการเพื่อการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ.2554

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม

หัวหน้าโครงการ (ร่วม): ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์

วัตถุประสงค์:

1. เพื่อเสนอแนะและให้คำปรึกษาในขั้นตอนต่างๆ ของการสำรวจสถานการณ์เด็กสตรีในประเทศไทย พ.ศ.2554 แก่บุคคลระดับต่างๆ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติที่รับผิดชอบงานดังกล่าว
2. เพื่อให้คำแนะนำด้านวิชาการเกี่ยวกับแผนการวิเคราะห์ข้อมูล แนวทางการจัดทำรายงานผลเบื้องต้น รายงานผลฉบับสมบูรณ์ รวมทั้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่างๆ
3. จัดทำรายงานสรุปการดำเนินการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ.2554 ทุกขั้นตอน รวมทั้งวิเคราะห์ปัจจัยหลักทั้งปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลต่อคุณภาพของข้อมูล.
  1. การดำเนินงานของโครงการสำรวจสถานการณ์เด็กสตรีในประเทศไทย พ.ศ.2554 เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การยูนิเซฟ ตัวชี้วัดต่างๆ ที่เป็นผลได้จากการสำรวจฯ มีความถูกต้องเชื่อถือได้ และสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบกับนานาประเทศ (ที่ทำการสำรวจเช่นเดียวกัน) ได้
  2. เกิดบทเรียนของการดำเนินงานเพื่อใช้เป็นแนวทางของการสำรวจครั้งต่อๆ ไป
งานที่ต้องส่งมอบของโครงการนี้คือ :  นอกเหนือจากการให้คำแนะนำหรือเป็นที่ปรึกษาแก่สำนักงานสถิติแห่งชาติในการดำเนินการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ.2554 แล้ว สถาบันฯ จะทำการสรุปกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดกระบวนการการสำรวจนี้ และจัดทำเป็นรายงานเสนอต่อยุนิเซฟ เพื่อใช้เป็นตัวอย่างหรือแหล่งอ้างอิงของการสำรวจเช่นนี้ในครั้งต่อๆ ไป.