โครงการสนับสนุนการดำเนินงานคณะกรรมการศึกษาและติดตามการเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและนโยบายสุขภาพ

โครงการสนับสนุนการดำเนินงานคณะกรรมการศึกษาและติดตามการเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและนโยบายสุขภาพ

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา


นักวิจัย: ทรรศนีย์ นวสิทธิไพศาล, Atichat Monthatip, กุลธิดา  จันทร์เจริญ, สร้อยฟ้า  พันธุ์อนันต์

วัตถุประสงค์:

เพื่อจัดตั้งกลไกสนับสนุนการดำเนินงานคณะกรรมการศึกษาและติดตามการเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและนโยบายสุขภาพ