โครงการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และใช้เครื่องมือ OneHealth Tool เพื่อการวิจัยต้นทุน-ประสิทธิผลด้านสุขภาพ

โครงการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และใช้เครื่องมือ OneHealth Tool เพื่อการวิจัยต้นทุน-ประสิทธิผลด้านสุขภาพ

ระยะเวลาดำเนินงาน: มิถุนายน 2561 – กุมภาพันธ์ 2562
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ปิยวัฒน์ เกตุวงศา


วัตถุประสงค์: