โครงการสถานการณ์คุณภาพชีวิตของประชากรจังหวัดระยอง

โครงการสถานการณ์คุณภาพชีวิตของประชากรจังหวัดระยอง

ระยะเวลาดำเนินงาน: มีนาคม 2551 – กุมภาพันธ์ 2552
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: รศรินทร์ เกรย์


นักวิจัย: ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, สาสินี เทพสุวรรณ์

วัตถุประสงค์: