โครงการศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (TPAK)

โครงการศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (TPAK)

หัวหน้าโครงการ: ปิยวัฒน์ เกตุวงศา
ระยะเวลาดำเนินการ: กุมภาพันธ์ 2565 – กุมภาพันธ์ 2566

วัตถุประสงค์

  1. พัฒนาผลผลิตทางวิจัยและวิขาการในลักษณะต่างๆ ตามเป้าหมายเพื่อนำไปสู่การสนับสนุนนโยบายด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาวะของประขากรไทยของ สสส. และภาคีเชิงยุทธคาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
  2. สร้างกลไกกลางในการสนับสนุนและดำเนิน กิจกรรมการเชื่อมประสานการทำงานระหว่างภาคีที่ทำงานด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับชาติและนานาขาดิ อันสนับสนุนกระบวนการทำงานด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประขากรไทยในมิติต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายที่คาดหวัง

ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ผลผลิตทางวิจัยและวิขาการในลักษณะต่างๆ ตามเป้าหมายเพื่อนำไปสู่การสนับสนุนนโยบายด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาวะของประขากรไทยของ สสส. และภาคีเชิงยุทธคาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
  2. กลไกกลางในการสนับสนนและคำเนินกิจกรรมการเชื่อมประสานการทำงานระหว่างภาคีที่ทำงานด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายทั้งในระดับชาติและนานาชาติ