โครงการศึกษาโครงสร้างข้าราชการเพื่อการวางแผนกำลังคนภาครัฐในอนาคต

โครงการศึกษาโครงสร้างข้าราชการเพื่อการวางแผนกำลังคนภาครัฐในอนาคต

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: ปราโมทย์ ประสาทกุล


นักวิจัย: ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา, วรชัย ทองไทย , ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์

วัตถุประสงค์: