โครงการศึกษาเพื่อหารูปแบบการส่งเสริมการมีงานทำแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ชนบท

โครงการศึกษาเพื่อหารูปแบบการส่งเสริมการมีงานทำแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ชนบท

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: กุศล สุนทรธาดา


นักวิจัย: ภาณี วงษ์เอก , เฉลิมพล แจ่มจันทร์, กมลชนก ขำสุวรรณ

วัตถุประสงค์:

1. เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างโอกาสหรือทางเลือกในการทำงานของผู้สูงอายุในพื้นที่ชนบท
2. เพื่อศึกษารูปแบบการดำเนินการที่เหมาะสมในพื้นที่ชนบทสำหรับดำเนินการส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุที่มีความสามารถและต้องการทำงานให้มีงานทำและมีรายได้
3. เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุในพื้นที่ชนบทในอนาคต.