โครงการศึกษาอนาคตการสาธารณสุขด้านประชากรและสังคม

โครงการศึกษาอนาคตการสาธารณสุขด้านประชากรและสังคม

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: เบญจา ยอดดำเนิน-แอตติกจ์


นักวิจัย: กาญจนา ตั้งชลทิพย์, สุรีย์พร พันพึ่ง

วัตถุประสงค์: