โครงการศึกษาสภาพปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายของประเทศไทย

โครงการศึกษาสภาพปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายของประเทศไทย

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต


นักวิจัย: จรัมพร โห้ลำยอง, สักกรินทร์  นิยมศิลป์ , สวรัย บุณยมานนท์, วรรณภา อารีย์, วนิพพล  มหาอาชา, สุคนธา มหาอาชา, วรรณี หุตะแพทย์

วัตถุประสงค์:

1. เพื่อศึกษาความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติฯ ของภาคีที่เกี่ยวข้องระยะครึ่งแผนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ – พ.ศ. ๒๕๕๔ 
2. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรค ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดปัญหาอุปสรรคต่อการดำเนินงานตามมาตรการและยุทธศาสตร์ ของนโยบายและแผนระดับชาติฯ ในระยะครึ่งแผน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒-พ.ศ.๒๕๕๔ ของภาคีที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อศึกษาแนวทางในการัฒนาการดำเนินงานตามแผนนโยบายและแผนระดับชาติฯ ในระยะครึ่งหลังของนโยบายและแผนระดับชาติฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ – พ.ศ.๒๕๕๗.

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เจ้าหน้าที่มีแนวทางในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง
 2. ได้ทราบถึงความก้าวหน้า ความสำเร็จและความล้มเหลวในการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแนวทางในการแก้ไขปัญหาซึ่งจะเป็นบทเรียนสำหรับการดำเนินงานในระยะครึ่งหลังของแผนระดับชาติฯ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-พ.ศ. ๒๕๕๗).
 
ผลผลิตของโครงการ
1. รายงานฉบับสมบูรณ์ ผลการศึกษาประเมินผลการปฎิบัติงานตามแผนนโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายระยะครึ่งแผน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2554) จัดทำเป็นภาษไทยและภาษาอังกฤษพร้อม CD จำนวน 500 ชุด
2. เจ้าหน้าที่มีแนวทางในการติดตามและประเมินผลการประเมินผลการปฎิบัติงานได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง
3. ได้ทราบถึงความก้าวหน้า ความสำเร็จและความล้มเหลวในการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแนวทางในการแก้ไขปัญหาซึ่งจะเป็นบทเรียนสำหรับการดำเนินงานในระยะครึ่งหลังของแผนระดับชาติฯ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2557).