โครงการศึกษาสตรีต่างชาติย้ายถิ่นที่ประกอบอาชีพบริการทางเพศในประเทศไทย และความรู้ พฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์และยาเสพติด

โครงการศึกษาสตรีต่างชาติย้ายถิ่นที่ประกอบอาชีพบริการทางเพศในประเทศไทย และความรู้ พฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์และยาเสพติด

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: อมรา สุนทรธาดา


วัตถุประสงค์: