โครงการศึกษาวิจัย เรื่องการวิจัยและพัฒนากระบวนการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมโดยอาศัยแนวทางพระบรมราโชวาทเรื่องคุณธรรม 4 ประการเป็นพื้นฐานในการ เรียนรู้สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการศึกษาวิจัย เรื่องการวิจัยและพัฒนากระบวนการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมโดยอาศัยแนวทางพระบรมราโชวาทเรื่องคุณธรรม 4 ประการเป็นพื้นฐานในการ เรียนรู้สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต


นักวิจัย: รศรินทร์ เกรย์

วัตถุประสงค์: