โครงการศึกษาวัฒนธรรมชาวเขาเพื่อประยุกต์ใช้ในงานโภชนาการและสาธารณสุข

โครงการศึกษาวัฒนธรรมชาวเขาเพื่อประยุกต์ใช้ในงานโภชนาการและสาธารณสุข

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: ผศ.ทวีศักดิ์ เศวตเศรนี


นักวิจัย: อ.ดร.แอนโทนี่  ประมวญรัตน

วัตถุประสงค์: