โครงการศึกษาผลกระทบเชิงนโยบายต่อการพัฒนาประเทศ จากผลการคาดประมาณประชากรไทยที่ใช้ปี พ.ศ. 2553 เป็นปีฐาน

โครงการศึกษาผลกระทบเชิงนโยบายต่อการพัฒนาประเทศ จากผลการคาดประมาณประชากรไทยที่ใช้ปี พ.ศ. 2553 เป็นปีฐาน

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: ปราโมทย์ ประสาทกุล


นักวิจัย: สุรีย์พร พันพึ่ง, ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ , กาญจนา เทียนลาย, , Atichat Monthatip

วัตถุประสงค์: