โครงการศึกษานโยบายและมาตรการเพื่อลดภาวะเริ่มอ้วนและโรคอ้วนในสถานที่ทำงานในภาครัฐและเอกชน” ในโครงการ “การพัฒนาข้อเสนอแนะด้านมาตรการและนโยบาย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพประชาชนวัยทำงาน ในสถานประกอบการ

โครงการศึกษานโยบายและมาตรการเพื่อลดภาวะเริ่มอ้วนและโรคอ้วนในสถานที่ทำงานในภาครัฐและเอกชน” ในโครงการ “การพัฒนาข้อเสนอแนะด้านมาตรการและนโยบาย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพประชาชนวัยทำงาน ในสถานประกอบการ

ระยะเวลาดำเนินงาน: พฤศจิกายน 2563 – เมษายน 2564
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: จงจิตต์ ฤทธิรงค์


วัตถุประสงค์:

  1. เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของพนักงานในสถานที่ทำงานทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย
  2. เพื่อศึกษาลักษณะของนโยบายและมาตรการในด้านเนื้อหา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกระบวนการดำเนินงาน ตัวชี้วัด และผลกระทบ
  3. เพื่อวิเคราะห์เปริยบเทียบนโยบายและมาตรการโดยใช้รูปแบบสถานที่ทำงานส่งเสริมสุขภาพขององค์การอนามัยโลก (WHO Healthy Workplace model) เป็นกรอบแนวคิด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

การศึกษานโยบายและมาตรการในการส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน จะศึกษานิยาม วัตถุประสงค์ของนโยบายหริอมาตรการ ระยะเวลาในการดำเนินงาน ที่มาหรือ เหตุผลที่จัดให้มีนโยบาย/มาดรการ กลุ่มเป้าหมาย โครงสร้างองค์กร และทรัพยากรที่สนับสนุนนโยบาย/มาตรการ เช่น เงินทุน สิ่งอำนวยความสะดวก การวัดผล และนำข้อมูล มาจัดทำตารางสรุปนโยบายและมาตรการในการส่งเสริมสุขภาพพนักงานเพี่อลดภาวะเริ่มอ้วนและโรคอ้วน ในสถานที่ทำงานโดยจำแนกเป็น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และข้อเสนอแนะด้านนโยบายและมาตรการที่ควรปรับใช้ในสถานที่ทำงานในประเทศไทย โดยจัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์