โครงการศึกษาคุณภาพชีวิตคนทำงานในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ

โครงการศึกษาคุณภาพชีวิตคนทำงานในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา


นักวิจัย: กาญจนา ตั้งชลทิพย์, ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, พอตา บุนยตีรณะ

วัตถุประสงค์: