โครงการศึกษาความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการดึงดูดบัณฑิตผู้มีศักยภาพสู้งเข้าสู่ระบบราชการ

โครงการศึกษาความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการดึงดูดบัณฑิตผู้มีศักยภาพสู้งเข้าสู่ระบบราชการ

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต


นักวิจัย: จรัมพร โห้ลำยอง, กาญจนา เทียนลาย, สวรัย บุณยมานนท์, วรรณภา อารีย์

วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อศึกษาความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการดึงดูดบัณฑิตคุณภาพสูงเข้าสู่ระบบราชการ (ทั้งส่วนราชการเป้าหมายและนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือผู้ที่กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายในสถาบันการศึกษา) ที่มีต่อการทำงานในระบบราชการ  
 2. เพื่อศึกษาความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการดึงดูดบัณฑิตคุณภาพสูงเข้าสู่ระบบราชการ (ทั้งส่วนราชการเป้าหมายและนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือผู้ที่กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายในสถาบันการศึกษา) ที่มีต่อทุนนี้
 3. เพื่อศึกษาความพร้อมของส่วนราชการเป้าหมาย 
 4. เพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังคน
 5. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาผู้รับทุน และสอดรับกับแผนการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
 6. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงโครงการดึงดูดบัณฑิตคุณภาพสูงเข้าสู่ระบบราชการต่อไปในอนาคต.