โครงการศึกษาข้อมูลผลกระทบจากการที่ไทยรับภาระผู้หนีเข้าเมืองผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้าน

โครงการศึกษาข้อมูลผลกระทบจากการที่ไทยรับภาระผู้หนีเข้าเมืองผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้าน

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: อารี จำปากลาย


นักวิจัย: ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, อับดุลอาซิส ประสิทธิหิมะ

วัตถุประสงค์: