โครงการศึกษากระบวนการตัดสินใจของเหยื่อมหาอุทกภัย

โครงการศึกษากระบวนการตัดสินใจของเหยื่อมหาอุทกภัย

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: ปราโมทย์ ประสาทกุล


นักวิจัย: ศุทธิดา ชวนวัน

วัตถุประสงค์: