โครงการวิเคราะห์ข้อมูลจากสำมะโนประชากรและเคหะ2513-2543 : การศึกษาเรื่องภาวะสมรส

โครงการวิเคราะห์ข้อมูลจากสำมะโนประชากรและเคหะ2513-2543 : การศึกษาเรื่องภาวะสมรส

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: นางอัญชลี วรางค์รัตน์


นักวิจัย: ชาย โพธิสิตา , รศรินทร์ เกรย์

วัตถุประสงค์: