โครงการวิเคราะห์ข้อมูลจากสำมะโนประชากรและเคหะ2523-2543 : ภาวะเจริญพันธ์ของชาวเขา

โครงการวิเคราะห์ข้อมูลจากสำมะโนประชากรและเคหะ2523-2543 : ภาวะเจริญพันธ์ของชาวเขา

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: รศรินทร์ เกรย์


นักวิจัย: ชาย โพธิสิตา , นางอัญชลี  วรางค์รัตน์

วัตถุประสงค์: