โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุใน จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุใน จังหวัดกาญจนบุรี

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: วาทินี บุญชะลักษี


นักวิจัย: พงษ์ศักดิ์ หมื่นศักดา

วัตถุประสงค์: