โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมอาชีพ และชะลอการย้ายถิ่นจากบ้านอีต่อง ตำบลปิล็อก อำเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี : ช่วงที่ 1

โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมอาชีพ และชะลอการย้ายถิ่นจากบ้านอีต่อง ตำบลปิล็อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี : ช่วงที่ 1

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: วาทินี บุญชะลักษี


นักวิจัย: พงษ์ศักดิ์ หมื่นศักดา

วัตถุประสงค์: